ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

2019 ISSA Show នៅ Vegas USA

រូបថតរបស់ Pest World Show ឆ្នាំ 2019 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

Longray Booth ក្នុង FAOPMA 2019 Koreaa